028 2222.8686

Cơ cấu tổ chức

I. Ban chấp hành

II. Ban Thường vụ
 1. Lê Tiến Dũng: Bí thư
 2. Châu thị Quỳnh Giao: Phó Bí thư
 3. Võ Thành Nam: Phó Bí thư
 4. Trương Thị Hà: Ủy viên
 5. Trần Thị Thùy Linh: Ủy viên
III. Ban Kiểm tra
 1. Trần Thị Thùy Linh: Trưởng Ban
 2. Nguyễn Ngọc Hương Giang: Phó Ban
 3. Nguyễn Đắc Lộc: Thành viên
 4. Nguyễn Chí Nguyện: Thành viên
 5. Võ Thành Tuân Thành viên
IV. Ban Thi đua & Khen thưởng
 1. Võ Thành Nam: Trưởng Ban
 2. Trương Thị Hà: Phó Ban
 3. Huỳnh Minh Nhật:Phó Ban
 4. Trần Nguyễn Quang Tú: Thành viên
 5. Lê Thị Ngọc Giàu: Thành viên
 6. Nguyễn Chuyên Hồng Trân: Thành viên
 7. Nguyễn Chí Nguyện: Thành viên
 8. Võ Thành Tuân: Thành viên

V. Ban Chính sách & Tài chính

 1. Châu thị Quỳnh Giao: Chủ nhiệm
 2. Huỳnh Minh Nhật: Thành viên
 3. Trần Nguyễn Quang Tú: Thành viên
VI. Ban Công Tác Xã Hội
 1. Võ Thành Nam: Trưởng Ban
 2. Châu thị Quỳnh Giao:Phó Ban
 3. Trần Thị Thùy Linh: Phó Ban
 4. Ngô Thị Ngọc Trầm: Thành viên
 5. Nguyễn Thị Quyên:Thành viên
 6. Lê Quốc Tuấn: Thành viên
 7. Nguyễn Ngọc Hương: Giang Thành viên
 8. Huỳnh Minh Nhật: Thành viên
 9. Trương Thị Hà: Thành viên
 10. Lê Thị Ngọc Giàu: Thành viên
 11. Nguyễn Chuyên Hồng: Trân Thành viên