Đoàn Thanh niên SCB tổ chức thành công Hội nghị Ban chấp hành Đoàn Thanh niên SCB mở rộng năm 2019